Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1506

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1506:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ ចំរើនផល150601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ បន្ទាយដី150607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ ផ្ទះព្រៃ150603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ ព្រៃញី150604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ រលាប150605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ លលកស150602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ ស្វាយអាត់150606

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។