Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1506

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1506:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ចំរើនផល 150601
សង្កាត់ លលកស 150602
សង្កាត់ ផ្ទះព្រៃ 150603
សង្កាត់ ព្រៃញី 150604
សង្កាត់ រលាប 150605
សង្កាត់ ស្វាយអាត់ 150606
សង្កាត់ បន្ទាយដី 150607