Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1505

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1505:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ បាក់ចិញ្ចៀន150501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ផ្ទះរុង150503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ព្រងិល150504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ រកាត150505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ លាច150502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ សន្ទ្រែ150506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ សំរោង150507

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។