Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1505

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1505:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បាក់ចិញ្ចៀន 150501
ឃុំ លាច 150502
ឃុំ ផ្ទះរុង 150503
ឃុំ ព្រងិល 150504
ឃុំ រកាត 150505
ឃុំ សន្ទ្រែ 150506
ឃុំ សំរោង 150507