Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1504

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1504:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អូសោម 150401
ឃុំ ក្រពើពីរ 150402
ឃុំ អន្លង់រាប 150403
ឃុំ ប្រម៉ោយ 150404
ឃុំ ថ្មដា 150405