Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1412

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1412:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កញ្ចំ141202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កំពង់ប្រាំង141203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កំពង់ពពិល141201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃប្រឡិត141207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃព្នៅ141205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃស្នៀត141206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ មេសរប្រចាន់141204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រកា141209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រាប141208

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។