Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1412

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1412:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ កំពង់ពពិល 141201
ឃុំ កញ្ចំ 141202
ឃុំ កំពង់ប្រាំង 141203
ឃុំ មេសរប្រចាន់ 141204
ឃុំ ព្រៃព្នៅ 141205
ឃុំ ព្រៃស្នៀត 141206
ឃុំ ព្រៃប្រឡិត 141207
ឃុំ រាប 141208
ឃុំ រកា 141209