Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1408

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1408:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជាខ្លាង140802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជ្រៃ140803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ដំរីពួន140804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ទឹកថ្លា140811
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពពឹស140807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពានរោង140806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃខ្លា140808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ មេបុណ្យ140805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ សំរោង140809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្វាយអន្ទរ140810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ អង្គរទ្រេត140801

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។