Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1408

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1408:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្គរទ្រេត 140801
ឃុំ ជាខ្លាង 140802
ឃុំ ជ្រៃ 140803
ឃុំ ដំរីពួន 140804
ឃុំ មេបុណ្យ 140805
ឃុំ ពានរោង 140806
ឃុំ ពពឹស 140807
ឃុំ ព្រៃខ្លា 140808
ឃុំ សំរោង 140809
ឃុំ ស្វាយអន្ទរ 140810
ឃុំ ទឹកថ្លា 140811