Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1403

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1403:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ បន្លិចប្រាសាទ140302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ បាបោង140301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពាមមានជ័យ140304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពាមរក៍​ 140305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកខ្សាយ​ ក140306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកខ្សាយ​ ខ140307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃកណ្ដៀង140308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ អ្នកលឿង140303

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។