Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1403

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1403:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បាបោង 140301
ឃុំ បន្លិចប្រាសាទ 140302
ឃុំ អ្នកលឿង 140303
ឃុំ ពាមមានជ័យ 140304
ឃុំ ពាមរក៍​  140305
ឃុំ ព្រែកខ្សាយ​ ក 140306
ឃុំ ព្រែកខ្សាយ​ ខ 140307
ឃុំ ព្រៃកណ្ដៀង 140308