Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 14

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 14:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ  គោកគង់លិច140105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ក្ដឿងរាយ140103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ គោកគង់កើត140104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ចុងអំបិល140101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ត្នោត140108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ថ្មពូន140107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រាល140106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ​ កញ្រ្ជៀច140102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កញ្ចំ141202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កំពង់ប្រាំង141203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កំពង់ពពិល141201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃប្រឡិត141207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃព្នៅ141205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃស្នៀត141206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ មេសរប្រចាន់141204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រកា141209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រាប141208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កន្សោមអក141105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កំពង់ត្របែក141107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ គោខ្ចក141106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ចាម141102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជាងដែក141103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជ្រៃ141104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ថ្កូវ141113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ប្រធាតុ141110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ប្រាសាទ141109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពាមមន្ទារ141108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃឈរ141111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃពោន141112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ អន្សោង141101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កោះចេក140203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កោះរកា140204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កោះសំពៅ140205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កំពង់ប្រាសាទ140202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ក្រាំងតាយ៉ុង140206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកក្របៅ140207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកសំបួរ140208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្វាយភ្លោះ140210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ អង្គរអង្គ140201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ឬស្សីស្រុក140209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កំពង់សឹង140405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ក្រាំងស្វាយ140406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជៃកំពក140404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ បន្ទាយចក្រី140402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ បឹងដោល140403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រះស្ដេច140408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រាធរ140409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រំចេក140410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ល្វា140407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ សេនារាជឧត្តម140411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ អង្គររាជ្យ140401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កំពង់ឬស្សី140907
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ តាកោ140905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពោធិ៍រៀង140901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកជ្រៃ140903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកតាសរ140906
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកអន្ទះ140902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃកន្លោង140904
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ក្រញូង140503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ក្របៅ140504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជាច140501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ដូនកឹង140502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ត្របែក140508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស៊ាងឃ្វាង140505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្មោងខាងជើង140506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្មោងខាងត្បូង140507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ច្រេស141002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជីផុច141003
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ត្រពាំងស្រែ141008
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃឃ្នេស141004
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃទទឹង141006
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃរំដេង141005
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្វាយជ្រុំ141007
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ អង្គរសរ141001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជាខ្លាង140802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជ្រៃ140803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ដំរីពួន140804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ទឹកថ្លា140811
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពពឹស140807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពានរោង140806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃខ្លា140808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ មេបុណ្យ140805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ សំរោង140809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្វាយអន្ទរ140810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ អង្គរទ្រេត140801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជើងភ្នំ140702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ឈើកាច់140703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ធាយ140709
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ បឹងព្រះ140701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រក្សជ័យ140704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រោងដំរី140705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្ដៅកោង140706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្ពឺ ក140707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្ពឺ ខ140708
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជ្រៃឃ្មុំ140602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពោធិ៍ទី140606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្នៅទី១140604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្នៅទី២140605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកចង្រ្កាន140607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃដើមថ្លឹង140608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃទឹង140609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រំលេច140610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ល្វេ140603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ អំពិលក្រៅ140601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ឬស្សីសាញ់140611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ បន្លិចប្រាសាទ140302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ បាបោង140301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពាមមានជ័យ140304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពាមរក៍​ 140305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកខ្សាយ​ ក140306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកខ្សាយ​ ខ140307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃកណ្ដៀង140308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ អ្នកលឿង140303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងសង្កាត់ កំពង់លាវ141303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងសង្កាត់ ជើងទឹក141302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងសង្កាត់ បារាយណ៍141301

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។