Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1308

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1308:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារសង្កាត់ កំពង់ប្រណាក់130801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារសង្កាត់ ប៉ាលហាល130802

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។