Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1307

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1307:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ឈានមុខ130701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ប្រមេរុ130703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ពោធិ៍130702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ព្រះឃ្លាំង130704

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។