Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1307

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1307:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ឈានមុខ 130701
ឃុំ ពោធិ៍ 130702
ឃុំ ប្រមេរុ 130703
ឃុំ ព្រះឃ្លាំង 130704