Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1306

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1306:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចំរើន 130601
ឃុំ រអាង 130602
ឃុំ ភ្នំត្បែងមួយ 130603
ឃុំ ស្តៅ 130604
ឃុំ រណសិរ្ស 130605