Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1306

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1306:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ចំរើន130601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ភ្នំត្បែងមួយ130603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រណសិរ្ស130605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រអាង130602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ស្តៅ130604

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។