Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1305

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1305:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ របៀប 130501
ឃុំ រស្មី 130502
ឃុំ រហ័ស 130503
ឃុំ រុងរឿង 130504
ឃុំ រីករាយ 130505
ឃុំ រួសរាន់ 130506
ឃុំ រតនៈ 130507
ឃុំ រៀបរយ 130508
ឃុំ រក្សា 130509
ឃុំ រំដោះ 130510
ឃុំ រមទម 130511
ឃុំ រមណីយ 130512