Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1305

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1305:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រក្សា130509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រតនៈ130507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ របៀប130501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រមណីយ130512
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រមទម130511
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រស្មី130502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រហ័ស130503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រីករាយ130505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រុងរឿង130504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រួសរាន់130506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រៀបរយ130508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រំដោះ130510

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។