Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1304

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1304:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ គូលែនត្បូង 130401
ឃុំ គូលែនជើង 130402
ឃុំ ថ្មី 130403
ឃុំ ភ្នំពេញ 130404
ឃុំ ភ្នំត្បែងពីរ 130405
ឃុំ ស្រយង់ 130406