Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1301

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1301:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ស្អាង 130101
ឃុំ តស៊ូ 130102
ឃុំ ខ្យង 130103
ឃុំ ច្រាច់ 130104
ឃុំ ធ្មា 130105
ឃុំ ពុទ្រា 130106