Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1209

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1209:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ កន្ទោក120906
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ កាកាបទី ១120912
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ កាកាបទី ២120913
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ កំបូល120905
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ចោមចៅទី ១120909
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ចោមចៅទី ២120910
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ចោមចៅទី ៣120911
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ត្រពាំងក្រសាំង120902
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ បឹងធំ120907
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ភ្លើងឆេះរទេះ120908
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ សំរោងក្រោម120901
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ស្នោរ120903
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ឳឡោក120904

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។