Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1209

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1209:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ សំរោងក្រោម 120901
សង្កាត់ ត្រពាំងក្រសាំង 120902
សង្កាត់ ស្នោរ 120903
សង្កាត់ ឳឡោក 120904
សង្កាត់ កំបូល 120905
សង្កាត់ កន្ទោក 120906
សង្កាត់ បឹងធំ 120907
សង្កាត់ ភ្លើងឆេះរទេះ 120908
សង្កាត់ ចោមចៅទី ១ 120909
សង្កាត់ ចោមចៅទី ២ 120910
សង្កាត់ ចោមចៅទី ៣ 120911
សង្កាត់ កាកាបទី ១ 120912
សង្កាត់ កាកាបទី ២ 120913