Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1205

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1205:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ក្រាំងពង្រ120505
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ គងនយ120509
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ជើងឯក120508
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ដង្កោ120501
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ទៀន120513
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ប្រទះឡាង120506
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ពងទឹក120502
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ព្រែកកំពឹស120510
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ព្រៃវែង120503
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ព្រៃស120504
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ រលួស120511
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ សាក់សំពៅ120507
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ស្ពានថ្ម120512

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។