Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1204

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1204:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី ១ 120401
សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី ២ 120402
សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី ៣ 120403
សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ១ 120404
សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ២ 120405
សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ៣ 120406
សង្កាត់ បឹងកក់ទី ១ 120407
សង្កាត់ បឹងកក់ទី ២ 120408
សង្កាត់ ផ្សារដើមគរ 120409
សង្កាត់ បឹងសាឡាង 120410