Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1203

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1203:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ បឹងព្រលិត120308
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ មនោរម្យ120305
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ មិត្តភាព120306
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ វាលវង់120307
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ អូរឬស្សីទី ១120301
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ អូរឬស្សីទី ២120302
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ អូរឬស្សីទី ៣120303
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ អូរឬស្សីទី ៤120304

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។