Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1203

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1203:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ អូរឬស្សីទី ១ 120301
សង្កាត់ អូរឬស្សីទី ២ 120302
សង្កាត់ អូរឬស្សីទី ៣ 120303
សង្កាត់ អូរឬស្សីទី ៤ 120304
សង្កាត់ មនោរម្យ 120305
សង្កាត់ មិត្តភាព 120306
សង្កាត់ វាលវង់ 120307
សង្កាត់ បឹងព្រលិត 120308