Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1202

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1202:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ១ 120201
សង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ២ 120202
សង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ៣ 120203
សង្កាត់ បឹងរាំង 120204
សង្កាត់ ផ្សារកណ្ដាល ១ 120205
សង្កាត់ ផ្សារកណ្ដាល ២ 120206
សង្កាត់ ចតុមុខ 120207
សង្កាត់ ជ័យជំនះ 120208
សង្កាត់ ផ្សារចាស់ 120209
សង្កាត់ ស្រះចក 120210
សង្កាត់ វត្តភ្នំ 120211