Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1202

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1202:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ចតុមុខ120207
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ជ័យជំនះ120208
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ បឹងរាំង120204
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ផ្សារកណ្ដាល ១120205
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ផ្សារកណ្ដាល ២120206
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ផ្សារចាស់120209
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ១120201
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ២120202
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ៣120203
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ វត្តភ្នំ120211
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ស្រះចក120210

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។