Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1104

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1104:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ក្រង់តេះ110401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ប៊ូស្រា110404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ពូជ្រៃ110402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ស្រែអំពូម110403

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។