Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1104

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1104:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ក្រង់តេះ 110401
ឃុំ ពូជ្រៃ 110402
ឃុំ ស្រែអំពូម 110403
ឃុំ ប៊ូស្រា 110404