Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1101

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1101:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចុងផ្លាស់ 110101
ឃុំ មេម៉ង់ 110102
ឃុំ ស្រែឈូក 110103
ឃុំ ស្រែខ្ទុម 110104
ឃុំ ស្រែព្រះ 110105