Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 11

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 11:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ មនោរម្យ 110501
សង្កាត់ សុខដុម 110502
សង្កាត់ ស្ពានមានជ័យ 110503
សង្កាត់ រមនា 110504
ឃុំ ចុងផ្លាស់ 110101
ឃុំ មេម៉ង់ 110102
ឃុំ ស្រែឈូក 110103
ឃុំ ស្រែខ្ទុម 110104
ឃុំ ស្រែព្រះ 110105
ឃុំ ណងឃីលិក 110201
ឃុំ អ បួនលើ 110202
ឃុំ រយ៉ 110203
ឃុំ សុខសាន្ត 110204
ឃុំ ស្រែហ៊ុយ 110205
ឃុំ ស្រែកសង្គម 110206
ឃុំ ក្រង់តេះ 110401
ឃុំ ពូជ្រៃ 110402
ឃុំ ស្រែអំពូម 110403
ឃុំ ប៊ូស្រា 110404
ឃុំ ដាក់ដាំ 110301
ឃុំ សែនមនោរម្យ 110302