Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 11

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 11:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ក្រង់តេះ110401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ប៊ូស្រា110404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ពូជ្រៃ110402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ស្រែអំពូម110403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ចុងផ្លាស់110101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ មេម៉ង់110102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ស្រែខ្ទុម110104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ស្រែឈូក110103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ស្រែព្រះ110105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ដាក់ដាំ110301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ សែនមនោរម្យ110302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ណងឃីលិក110201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ រយ៉110203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ សុខសាន្ត110204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ស្រែកសង្គម110206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ស្រែហ៊ុយ110205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ អ បួនលើ110202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីសង្កាត់ មនោរម្យ110501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីសង្កាត់ រមនា110504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីសង្កាត់ សុខដុម110502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីសង្កាត់ ស្ពានមានជ័យ110503

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។