Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1005

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1005:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ កន្ទួត100504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ កោះច្រែង100506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ គោលាប់100505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ចង្រ្កង់100502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ដារ100503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ថ្មគ្រែ100509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ថ្មអណ្ដើក100508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ថ្មី100510
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ បុសលាវ100501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ សំបុក100507

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។