Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1005

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1005:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បុសលាវ 100501
ឃុំ ចង្រ្កង់ 100502
ឃុំ ដារ 100503
ឃុំ កន្ទួត 100504
ឃុំ គោលាប់ 100505
ឃុំ កោះច្រែង 100506
ឃុំ សំបុក 100507
ឃុំ ថ្មអណ្ដើក 100508
ឃុំ ថ្មគ្រែ 100509
ឃុំ ថ្មី 100510