Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1003

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1003:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ វឌ្ឈនះ100310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ កោះខ្ងែរ100304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ កំពង់ចាម100302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ ក្បាលដំរី100303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ បឹងចារ100301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ រលួសមានជ័យ100306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ សណ្ដាន់100308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ សំបូរ100307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ ស្រែជិះ100309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះ​ឃុំ អូរគ្រៀង100305

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។