Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1003

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1003:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
​ឃុំ បឹងចារ 100301
​ឃុំ កំពង់ចាម 100302
​ឃុំ ក្បាលដំរី 100303
​ឃុំ កោះខ្ងែរ 100304
​ឃុំ អូរគ្រៀង 100305
​ឃុំ រលួសមានជ័យ 100306
​ឃុំ សំបូរ 100307
​ឃុំ សណ្ដាន់ 100308
​ឃុំ ស្រែជិះ 100309
ឃុំ វឌ្ឈនះ 100310