Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0906

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0906:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ តាទៃលើ 090601
ឃុំ ប្រឡាយ 090602
ឃុំ ជំនាប់ 090603
ឃុំ ឬស្សីជ្រុំ 090604
ឃុំ ជីផាត 090605
ឃុំ ថ្មដូនពៅ 090606