Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0903

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0903:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ជ្រោយប្រស់ 090301
ឃុំ កោះកាពិ 090302
ឃុំ តាតៃក្រោម 090303
ឃុំ ត្រពាំងនរូង 090304