Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0903

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0903:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ កោះកាពិ090302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជ្រោយប្រស់090301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ តាតៃក្រោម090303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ត្រពាំងនរូង090304

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។