Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0901

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0901:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ កណ្ដោល090102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ តានូន090103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ថ្មស 090104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ អណ្ដូងទឹក090101

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។