Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0809

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0809:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះខែល080903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះខ្សាច់ទន្លា080904
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះអន្លង់ចិន080902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ក្រាំងយ៉ូវ080905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ខ្ពប080901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ តាលន់080914
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ត្រើយស្លា080915
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ទឹកវិល080916
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ប្រាសាទ080906
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកគយ080908
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកអំបិល080907
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រកាខ្ពស់080909
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សិត្បូ080911
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយប្រទាល080912
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយរលំ080913
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្អាងភ្នំ080910

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។