Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0809

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0809:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ខ្ពប 080901
ឃុំ កោះអន្លង់ចិន 080902
ឃុំ កោះខែល 080903
ឃុំ កោះខ្សាច់ទន្លា 080904
ឃុំ ក្រាំងយ៉ូវ 080905
ឃុំ ប្រាសាទ 080906
ឃុំ ព្រែកអំបិល 080907
ឃុំ ព្រែកគយ 080908
ឃុំ រកាខ្ពស់ 080909
ឃុំ ស្អាងភ្នំ 080910
ឃុំ សិត្បូ 080911
ឃុំ ស្វាយប្រទាល 080912
ឃុំ ស្វាយរលំ 080913
ឃុំ តាលន់ 080914
ឃុំ ត្រើយស្លា 080915
ឃុំ ទឹកវិល 080916