Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0807

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0807:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ព្រែកអញ្ញាញ 080701
ឃុំ ព្រែកដំបង 080702
ឃុំ រការកោងទី១ 080703
ឃុំ រការកោងទី២ 080704
ឃុំ ឬស្សីជ្រោយ 080705
ឃុំ សំបួរមាស 080706
ឃុំ ស្វាយអំពារ 080707