Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0807

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0807:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកដំបង080702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកអញ្ញាញ080701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រការកោងទី១080703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រការកោងទី២080704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សំបួរមាស080706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយអំពារ080707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ឬស្សីជ្រោយ080705

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។