Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0805

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0805:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ កំពង់ភ្នំ 080501
ឃុំ ក្អមសំណរ 080502
ឃុំ ខ្ពបអាទាវ 080503
ឃុំ ពាមរាំង 080504
ឃុំ ព្រែកដាច់ 080505
ឃុំ ព្រែកទន្លាប់ 080506
ឃុំ សណ្តារ 080507