Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0805

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0805:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់ភ្នំ080501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ក្អមសំណរ080502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ខ្ពបអាទាវ080503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពាមរាំង080504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកដាច់080505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកទន្លាប់080506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សណ្តារ080507

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។