Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0802

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0802:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បាក់ដាវ 080201
ឃុំ ជ័យធំ 080202
ឃុំ កំពង់ចំលង 080203
ឃុំ កោះចូរ៉ាម 080204
ឃុំ កោះឧកញ៉ាតី 080205
ឃុំ ព្រះប្រសប់ 080206
ឃុំ ព្រែកអំបិល 080207
ឃុំ ព្រែកលួង 080208
ឃុំ ព្រែកតាកូវ 080209
ឃុំ ព្រែកតាមាក់ 080210
ឃុំ ពុកឬស្សី 080211
ឃុំ រកាជន្លឹង 080212
ឃុំ សន្លុង 080213
ឃុំ ស៊ីធរ 080214
ឃុំ ស្វាយជ្រំ 080215
ឃុំ ស្វាយរមៀត 080216
ឃុំ តាឯក 080217
ឃុំ វិហារសួគ៌ 080218