Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0802

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0802:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះចូរ៉ាម080204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះឧកញ៉ាតី080205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់ចំលង080203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ជ័យធំ080202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ តាឯក080217
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បាក់ដាវ080201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពុកឬស្សី080211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកតាកូវ080209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកតាមាក់080210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកលួង080208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកអំពិល080207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រះប្រសប់080206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រកាជន្លឹង080212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ វិហារសួគ៌080218
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សន្លុង080213
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស៊ីធរ080214
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយជ្រំ080215
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយរមៀត080216

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។