Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0801

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0801:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បែកចាន 080101
ឃុំ ឆក់ឈើនាង 080102
ឃុំ ដំណាក់អំពិល 080103
ឃុំ ក្រាំងម្កាក់ 080104
ឃុំ លំហាច 080105
ឃុំ ម្កាក់ 080106
ឃុំ ពើក 080107
ឃុំ ព្រៃពួច 080108
ឃុំ សំរោងលើ 080109
ឃុំ ទួលព្រេជ 080110