Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0708

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0708:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ កំពង់គណ្តាល 070801
សង្កាត់ ក្រាំងអំពិល 070802
សង្កាត់ កំពង់បាយ 070803
សង្កាត់ អណ្តូងខ្មែរ 070804
សង្កាត់ ត្រើយកោះ 070805