Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0705

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0705:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ខ្ជាយខាងជើង070503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ខ្ជាយខាងត្បូង070504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដងទង់070502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដំណាក់សុក្រំ070501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ទទុង070508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ មានរិទ្ធិ070505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ល្អាង070510
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែជាខាងជើង070506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែជាខាងត្បូង070507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ អង្គ រមាស070509

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។