Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0705

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0705:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ដំណាក់សុក្រំ 070501
ឃុំ ដងទង់ 070502
ឃុំ ខ្ជាយខាងជើង 070503
ឃុំ ខ្ជាយខាងត្បូង 070504
ឃុំ មានរិទ្ធិ 070505
ឃុំ ស្រែជាខាងជើង 070506
ឃុំ ស្រែជាខាងត្បូង 070507
ឃុំ ទទុង 070508
ឃុំ អង្គ រមាស 070509
ឃុំ ល្អាង 070510