Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0704

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0704:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្គភ្នំតូច 070401
ឃុំ អង្គរជ័យ 070402
ឃុំ ចំប៉ី 070403
ឃុំ ដំបូកខ្ពស់ 070404
ឃុំ ដានគោម 070405
ឃុំ ដើមដូង 070406
ឃុំ ម្រោម 070407
ឃុំ ភ្នំកុង 070408
ឃុំ ប្រភ្នំ 070409
ឃុំ សំឡាញ 070410
ឃុំ តានី 070411