Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0703

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0703:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បន្ទាយមាសខាងកើត 070301
ឃុំ បន្ទាយខាងលិច 070302
ឃុំ ព្រៃទន្លេ 070303
ឃុំ សំរោងក្រោម 070304
ឃុំ សំរោងលើ 070305
ឃុំ សេ្តចគង់ខាងជើង 070306
ឃុំ ស្តេចគង់ខាងលិច 070307
ឃុំ សេ្តចគង់ខាងត្បូង 070308
ឃុំ ត្នោតចុងស្រង់ 070309
ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងកើត 070310
ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងលិច 070311
ឃុំ ទូកមាសខាងកើត 070312
ឃុំ ទូកមាសខាងលិច 070313
ឃុំ វត្តអង្គខាងជើង 070314
ឃុំ វត្តអង្គខាងត្បូង 070315