Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0703

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0703:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្នោតចុងស្រង់070309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងកើត070310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងលិច070311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ទូកមាសខាងកើត070312
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ទូកមាសខាងលិច070313
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បន្ទាយខាងលិច070302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បន្ទាយមាសខាងកើត070301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រៃទន្លេ070303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ វត្តអង្គខាងជើង070314
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ វត្តអង្គខាងត្បូង070315
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សេ្តចគង់ខាងជើង070306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សេ្តចគង់ខាងត្បូង070308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សំរោងក្រោម070304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សំរោងលើ070305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្តេចគង់ខាងលិច070307

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។