Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0701

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0701:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បានៀវ 070101
ឃុំ​ តាកែន 070102
ឃុំ បឹងនិមល 070103
ឃុំ ឈូក 070104
ឃុំ ដូនយ៉យ 070105
ឃុំ ក្រាំងស្បូវ 070106
ឃុំ ក្រាំងស្នាយ 070107
ឃុំ ល្បើក 070108
ឃុំ ត្រពាំងភ្លាំង 070109
ឃុំ មានជ័យ 070110
ឃុំ នារាយណ៍ 070111
ឃុំ សត្វពង 070112
ឃុំ ត្រពាំងបី 070113
ឃុំ ត្រមែង 070114
ឃុំ តេជោអភិវាឌ្ឍន៍ 070115