Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 07

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 07:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កណ្តោល070205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កូនសត្វ070207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កោះតូច070206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កំពង់ក្រែង070203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កំពង់សំរោង070204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ជុំគ្រៀល070202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងធំ070216
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងព្រីង070214
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងសង្កែ070215
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ថ្មី070213
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បឹងទូក070201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រែកត្នោត070209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រៃឃ្មុំ070210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រៃថ្នង070211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ម៉ាក់ប្រាង្គ070208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្ទឹងកែវ070212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កំពង់ត្រាចខាងកើត070605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កំពង់ត្រាចខាងលិច070606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងជើង070603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង070604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បឹងសាលាខាងជើង070601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បឹងសាលាខាងត្បូង070602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ប្រាសាទភ្នំខ្យង070607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រែកក្រឹស070610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ភ្នំប្រាសាទ070608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្វាយទងខាងជើង070613
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្វាយទងខាងត្បូង070614
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ អង្គសុរភី070609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងកើត070611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងលិច070612
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ក្រាំងស្នាយ070107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ក្រាំងស្បូវ070106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ឈូក070104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដូនយ៉យ070105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ តេជោអភិវាឌ្ឍន៍070115
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងបី070113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងភ្លាំង070109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រមែង070114
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ នារាយណ៍070111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បានៀវ070101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បឹងនិមល070103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ មានជ័យ070110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ល្បើក070108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សត្វពង070112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ​ តាកែន070102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ខ្ជាយខាងជើង070503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ខ្ជាយខាងត្បូង070504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដងទង់070502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដំណាក់សុក្រំ070501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ទទុង070508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ មានរិទ្ធិ070505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ល្អាង070510
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែជាខាងជើង070506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែជាខាងត្បូង070507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ អង្គ រមាស070509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ចំប៉ី070403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដានគោម070405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដើមដូង070406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដំបូកខ្ពស់070404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ តានី070411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ប្រភ្នំ070409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ភ្នំកុង070408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ម្រោម070407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សំឡាញ070410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ អង្គភ្នំតូច070401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ អង្គរជ័យ070402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ច្រេស070701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ជំពូវ័ន្ត070702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងរាំង070707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្នាយអញ្ជិត070703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែក្នុង070705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែចែង070704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែសំរោង070706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្នោតចុងស្រង់070309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងកើត070310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងលិច070311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ទូកមាសខាងកើត070312
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ទូកមាសខាងលិច070313
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បន្ទាយខាងលិច070302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បន្ទាយមាសខាងកើត070301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រៃទន្លេ070303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ វត្តអង្គខាងជើង070314
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ វត្តអង្គខាងត្បូង070315
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សេ្តចគង់ខាងជើង070306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សេ្តចគង់ខាងត្បូង070308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សំរោងក្រោម070304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សំរោងលើ070305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្តេចគង់ខាងលិច070307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតសង្កាត់ កំពង់គណ្តាល070801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតសង្កាត់ កំពង់បាយ070803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតសង្កាត់ ក្រាំងអំពិល070802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតសង្កាត់ ត្រើយកោះ070805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតសង្កាត់ អណ្តូងខ្មែរ070804

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។