Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0608

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0608:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ដំរីជាន់ខ្លា 060801
សង្កាត់ កំពង់ធំ 060802
សង្កាត់ កំពង់រទេះ 060803
សង្កាត់ អូរកន្ធរ 060804
សង្កាត់ កំពង់ក្របៅ 060805
សង្កាត់ ព្រៃតាហ៊ូ 060806
សង្កាត់ អាចារ្យលកា់ 060807
សង្កាត់ ស្រយ៉ូវ 060808