Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0608

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0608:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ កំពង់ក្របៅ060805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ កំពង់ធំ060802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ កំពង់រទេះ060803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ ដំរីជាន់ខ្លា060801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ ព្រៃតាហ៊ូ060806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ ស្រយ៉ូវ060808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ អាចារ្យលកា់060807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ អូរកន្ធរ060804

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។