Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0607

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0607:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បន្ទាយស្ទោង 060701
ឃុំ ចំណាក្រោម 060702
ឃុំ ចំណាលើ 060703
ឃុំ កំពង់ចិនជើង 060704
ឃុំ កំពង់ចិនត្បូង 060705
ឃុំ ម្សាក្រង 060706
ឃុំ ពាមបាង 060707
ឃុំ ពពក 060708
ឃុំ ប្រឡាយ 060709
ឃុំ ព្រះដំរី 060710
ឃុំ រុងរឿង 060711
ឃុំ សំព្រោជ 060712
ឃុំ ទ្រា 060713