Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0607

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0607:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កំពង់ចិនជើង060704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កំពង់ចិនត្បូង060705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ចំណាក្រោម060702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ចំណាលើ060703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទ្រា060713
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ បន្ទាយស្ទោង060701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ប្រឡាយ060709
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ពពក060708
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ពាមបាង060707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ព្រះដំរី060710
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ម្សាក្រង060706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ រុងរឿង060711
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សំព្រោជ060712

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។