Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0606

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0606:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កកោះ060604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្រយា060605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ជ្រាប់060602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ តាំងក្រសាំង060608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ត្បូងក្រពើ060610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទីពោ060609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ប្រាសាទ060607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ព្នៅ060606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ​ កំពង់ថ្ម060603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ​ បឹងល្វា060601

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។