Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0604

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0604:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ឈូក 060401
ឃុំ គោល 060402
ឃុំ សំបូរណ៍ 060403
ឃុំ ស្រើង 060404
ឃុំ តាំងក្រសៅ 060405