Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0604

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0604:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ គោល060402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ឈូក060401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ តាំងក្រសៅ060405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សំបូរណ៍060403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ស្រើង060404

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។