Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0603

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0603:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្រយា060302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ដូង060301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទួលគ្រើល060307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ផាន់ញើម060303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សាគ្រាម060304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សាមគ្គី060306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សាលាវីស័យ060305

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។