Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0603

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0603:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ដូង 060301
ឃុំ ក្រយា 060302
ឃុំ ផាន់ញើម 060303
ឃុំ សាគ្រាម 060304
ឃុំ សាលាវីស័យ 060305
ឃុំ សាមគ្គី 060306
ឃុំ ទួលគ្រើល 060307