Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0602

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0602:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កំពង់គោ060203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កំពង់ស្វាយ060204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្តីដូង060210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ដំរីស្លាប់060202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ត្បែង060208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ត្រពាំង ឫស្សី060209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ នីពេជ060205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ផាត់សណ្តាយ060206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ព្រៃគុយ060211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សាន់គ060207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ​ ជ័យ060201

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។