Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0601

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0601:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បាក់ស្នា 060101
ឃុំ បល្ល័ង្គ 060102
ឃុំ បារាយណ៍ 060103
ឃុំ បឹង 060104
ឃុំ ចើងដើង 060105
ឃុំ ច្រនាង 060106
ឃុំ ឈូកខ្សាច់ 060107
ឃុំ ចុងដូង 060108
ឃុំ ជ្រលង 060109
ឃុំ គគីរធំ 060110
ឃុំ ក្រវ៉ា 060111
ឃុំ អណ្តូងពោធិ៍ 060112
ឃុំ ពង្រ 060113
ឃុំ សូយោង 060114
ឃុំ ស្រឡៅ 060115
ឃុំ ស្វាយភ្លើង 060116
ឃុំ ត្នោតជុំ 060117
ឃុំ ទ្រៀល 060118