Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0508

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0508:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ច្បារមន 050801
សង្កាត់ កណ្ដោលដុំ 050802
សង្កាត់ រការធំ 050803
សង្កាត់ សុព័រទេព 050804
សង្កាត់ ស្វាយក្រវ៉ាន់ 050805