Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0507

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0507:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ហោងសំណំ 050701
ឃុំ រស្មីសាមគ្គី 050702
ឃុំ ត្រពាំងជោ 050703
ឃុំ សង្កែសាទប 050704
ឃុំ តាសាល 050705