Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0505

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0505:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ដំបូករូង050503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ក្រាំងដីវ៉ាយ050505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ គិរីវន្ដ050504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ចំបក់050501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ជាំសង្កែ050502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ តាងសំរោង050510
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ តាំងស្យា050511
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ត្រែងត្រយឹង050512
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃក្មេង050509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃរំដួល050508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ មហាសាំង050506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ អូរ050507

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។