Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0504

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0504:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ក្រាំងចេក050405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ក្សេមក្សាន្ត050404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ចាន់សែន050401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ជើងរាស់050402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ជំពូព្រឹក្ស050403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ដំណាក់រាំង050413
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ត្រាចទង050409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពាំងល្វា050414
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃក្រសាំង050408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រះស្រែ050407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ភ្នំតូច050415
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ មានជ័យ050406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ យុទ្ធសាមគ្កី050412
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វាលចាស់050411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វាលពង់050410

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។