Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0502

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0502:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បរសេដ្ឋ 050201
ឃុំ កាត់ភ្លុក 050202
ឃុំ និទាន 050203
ឃុំ ភក្តី 050204
ឃុំ ភារីមានជ័យ 050205
ឃុំ ផុង 050206
ឃុំ ពោធិ៍អង្រ្កង 050207
ឃុំ ពោធិ៍ចំរើន 050208
ឃុំ ពោធិ៍ម្រាល 050209
ឃុំស្វាយចចិប 050210
ឃុំ ទួលអំពិល 050211
ឃុំ ទួលសាលា 050212
ឃុំ កក់ 050213
ឃុំ ស្វាយរំពារ 050214
ឃុំ ព្រះខែ 050215