Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0502

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0502:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ កក់050213
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ កាត់ភ្លុក050202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ទួលសាលា050212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ទួលអំពិល050211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ និទាន050203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ បរសេដ្ឋ050201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ផុង050206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពោធិ៍ចំរើន050208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពោធិ៍ម្រាល050209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពោធិ៍អង្រ្កង050207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រះខែ050215
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ភក្តី050204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ភារីមានជ័យ050205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្វាយរំពារ050214
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំស្វាយចចិប050210

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។