Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0408

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0408:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងសង្កាត់ កំពង់ឆ្នាំង040802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងសង្កាត់ ខ្សាម040804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងសង្កាត់ ប្អេរ040803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងសង្កាត់ ផ្សារឆ្នាំង040801

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។