Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0408

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0408:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ផ្សារឆ្នាំង 040801
សង្កាត់ កំពង់ឆ្នាំង 040802
សង្កាត់ ប្អេរ 040803
សង្កាត់ ខ្សាម 040804